Obsah

sbor dobrovolných hasičů

Hasičské desatero                                                      

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském  zisku, ani slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně se nevydávej v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různých sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

 

sv. Florián, patron hasičů

Svatý Florián
patron Hasičů

Hasičská modlidba 

Nechť kdekoliv oheň vzplane, já splním svoji povinnost.

Pro záchranu životů, Pane, dodej mi síly dost.

V náručí vynést dítě, když ještě nevypršel čas,

ale i starce, matku, která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím, protože povolaný jsem,

před ohněm blízké chráním a pomoci chci všem.

Když z Tvé vůle se má stát, že sám při tom život ztratím,

žehnej Pane mé rodině a laskavou rukou vrať jim,

co při plnění poslání jsem jiným lidem dal.


Jak se chovat

Jak se chovat při mimořádné události

Jste – li svědkem nebo účastníkem mimořádné události, volejte tísňovou linku 112.

Zachovejte klid

V rámci svých možností poskytněte pomoc ostatním, zejména starým, nemohoucím a nemocným lidem

Dbejte pokynů záchranářů a policistů

Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku

Nepodceňujte vzniklou situaci

Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí

Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy

Jak se chovat při hlášení mimořádné události

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy jsou ohroženy životy, majetek nebo životní prostředí, neváhejte zavolat na linku tísňového volání složky, jejíž pomoc potřebujete.

V případě, že je třeba asistence více složek (např. složité dopravní nehody) nebo si nejste jisti, kterou složku kontaktovat, volejte jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

 

Při volání na linku tísňového volání se řiďte následujícími radami:

 • Zachovejte klid
 • Najděte si bezpečné místo, odkud můžete telefonovat na linku tísňového volání
 • Vyčkejte přihlášení operátora
 • Jestliže se Vám ozve jiná složka, než jste volali, nezavěšujte. Je možné, že jste omylem zavolali jiné číslo – např. 155 místo 150. Buď budete přepojeni na správné dispečerské pracoviště, nebo Váš požadavek bude zaznamenán dispečerem a ihned předán příslušné složce
 • Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte:
 1. Vaše jméno a příjmení
 2. číslo telefonu, ze kterého voláte
 3. co se stalo
 4. kdy se událost stala, nebo zda se právě děje
 5. kolik osob potřebuje pomoc

Často se stává, že více volajících ohlašuje stejnou událost. Proto se může stát, že Vás operátor požádá pouze o poskytnutí dodatečných informací nebo upřesnění informací o události a ukončí hovor. Operátor tímto způsobem zabraňuje zbytečnému opakování stejných informací a uvolňuje tísňovou linku pro další tísňové hovory.

Uveďte, kde je pomoc vyžadována – pokud možno úplnou adresu. Pokud je to potřeba, popište nejvhodnější cestu k tomuto místu. Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, uveďte tuto skutečnost.

Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.) a na komplikace v dojezdové trase – neprůjezdna cesta aj.

Podle požadavku dispečera uveďte další potřebné údaje. Stručně a jasně odpovězte na všechny jeho otázky. Spolupracujte s operátorem.

Postupujte podle pokynů a rad operátora.

Nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.

Ponechejte si telefonní linku volnou pro možnou další komunikaci. Operátor Vás může kontaktovat za účelem zjištění dalších informací nebo poskytnutí dalších rad.

Pokud se situace na místě změní (zhorší nebo zlepší), zavolejte znovu na tísňovou linku a podejte o tom zprávu.

Jak se chovat při požáru

… před

 • Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů.
 • Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky.
 • Mějte vždy volné, případně označené, únikové cesty.

… při

 • Vznikne-li požár, okamžitě jej uhaste nebo zamezte jeho rozšíření.
 • Proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.
 • Neodkladně ohlaste zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112.
 • Zabezpečte uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie.
 • Co nejrychleji opusťte objekt, ve kterém hoří:
 1. vezměte s sebou jen nejnutnější věci (doklady, léky, peníze),
 2. vytvořte si roušku z navlhčené textilie a případně si vezměte namočený kabát či deku přes hlavu, při odchodu z hořícího objektu se pohybujte co nejblíže u země,
 3. nesnažte se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory,
 4. nemůžete-li již opustit objekt, uzavřete se v místnosti bez větrání, utěsněte okna a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) a upozorněte na sebe hasiče máváním za oknem či vyvěšením bílé látky či prostěradla,
 5. prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby a zvířata; pokud ano, pokuste se zabezpečit jejich vyvedení nebo si zapamatujte, kde se nacházejí a řekněte to následně záchranářům,
 6. shromážděte všechny osoby na bezpečném místě mimo ohrožený prostor.

Jak se chovat při opouštění bytu (evakuaci)

Vypněte hlavní vypínač elektrického proudu, uzavřete hlavní uzávěr vody a plynu

 • Uvolněte cestu domácímu zvířectvu
 • Zavřete a uzamkněte všechna okna a vstupy
 • Uvědomte o evakuaci sousedy
 • Malým dětem vložte do kapsy kartičku se jménem a adresou
 • K evakuaci použijte vlastní dopravní prostředek nebo dopravní prostředky zabezpečené obecním úřadem
 • Dobře se oblečte a obujte
 • Vezměte si s sebou evakuační zavazadlo

Jak se chovat při zavalení, zasypání

Přestože je zemětřesení či rozsáhlý sesuv nepravděpodobný, může nastat sesutí budovy po výbuchu, dlouhém dešti apod.

….budovou

 • Sledujte příznaky v okolí: trhliny na budovách, záchvěvy a pohupování podloží, neobvyklé zvuky a dunění, neklidné chování zvířat a jejich úprk do okolí
 • V případě počínajících otřesů se snažte co nejrychleji dostat k nosné zdi, kde je stabilita stavby největší; nesbíhejte po schodišti, nejezděte výtahem
 • Po ukončení sesuvu se nejdříve důkladně zorientujte, snažte se vyprostit z trosek svépomocí či dostat se do míst, kde na sebe můžete upozornit okolí
 • Při pohybu v troskách sledujte, zda nenarušíte stabilitu uvolněných zdí, stropů a zejména schodišť
 • Nemůžete-li se vyprostit svépomocí, upozorněte okolí křikem, poklepem na kovové předměty nebo vyvěšením látky jako praporu
 • Jako pomocníci při vyprošťování pamatujte, že nejdůležitější je průzkum situace a zabezpečení trosek, potom systematické prohledávání

….sněhem

 • Při pobytu v horách může dojít k zasypání sněhovou lavinou: v menší lavině se snažte udržet roztažením rukou a nohou, jako při plavání, na jejím povrchu
 • Jste-li zasypáváni, potom si chraňte hlavu a obličej, zaujměte polohu „do klubíčka“ a snažte se orientovat, kde je „nahoře“ a „dole“
 • Nemůžete-li se sami vyprostit, potom se snažte klidně dýchat a vyčkat na záchranáře

Jak se chovat při dopravní nehodě

Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody proveďte základní úkony:

 • Zabezpečte, aby všichni účastníci nehody, u kterých to jde, opustili vrak i vozovku
 • Zajistěte provoz na komunikaci tak, aby nedošlo k řetězení nehody
 • Přivolejte pomoc
 • Vyprošťujte postižené sami nebo s pomocníkem s ohledem na možné poranění páteře
 • Je-li osoba zaklíněna, násilím ji nevyprošťujte
 • Zabezpečte vrak proti dalšímu poškození: zejména požár, výbuch, zkrat elektroinstalace, potopení do vody
 • Shromážděte účastníky nehody mimo rizikový prostor
 • Při poskytování první pomoci se soustřeďte na základní životní funkce (vědomí, dýchání a krevní oběh)
 • V bezpečné vzdálenosti pro zastavení označte místo havárie, zajistěte stopy pro vyšetření jejich příčin
 • Nezapomeňte na pomoc zvířatům, zejména k jejich uklidnění
 • Zabezpečte majetek, případně náklad před poškozením a zcizením
 • Zabezpečte identifikaci účastníků a svědků nehody

Jak se chovat při vichřici

Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa.

 • Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.
 • Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.
 • Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.
 • Ke spadlým drátům elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.
 • Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.
 • Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.
 • NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly,schopnosti a možnosti.
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku

Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.

Jak se chovat při bouřce

Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud předpověď hlásí výskyt bouřek.

 • Pokud se v době bouřky nacházíte venku,schovejte se.Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné hromosvodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.
 • Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či v menších staveních bez hromosvodu (např.staré hájence). Velké bezpečí neskýtají ani velká stavení s porušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé objekty), kde v případě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení.
 • Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu.
 • Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních.Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině.Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si rozhodně nelehejte.
 • Jelikož je blesk jak známo silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě vloďce, příliš bezpečné není ani telefonování, či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči.
 • Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) vás před přímým zásahem blesku neuchrání.
 • Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty– fungují totiž jako hromosvod. Stojí za to si připomenout případ z roku 2005, kdy úder blesku připravil o život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky. Ačkoliv za bouřky si většinou na nedostatek větru nemůžeme stěžovat,není vhodné ani pouštění draků.
 • Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se neschovávejte pod osamocenými stromy, v obou případech by vás blesk mohl zasáhnout.
 • Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 s mezi hřměním a bleskem), ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 s mezi hřměním a bleskem).
 • Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále po proudem).
 • Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřená, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu.V případě silných nárazů větru však dávejte pozor na padající stromy či větve, je rovněž třeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním podmínkám, popř. zcela zastavit a přečkat nepřízeň počasí v autě zaparkovaném na bezpečném místě.
 • Pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte na suchém místě a dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít okna a odpojit z elektřiny televizor a další přístroje, jejichž součástí je obrazovka.
 • Během bouřky dávejte pozor na vodu a všechny látky, které snadno vodí elektřinu. Když však přece jen dojde k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá často nezbytné použít umělé dýchání, srdeční masáž, proti šoková opatření apod.

Jak správě volat na tísňovou linku 150 nebo 112

Když voláte na tísňové číslo, v klidu řekněte:

 • Co se stalo a jestli se někdo zranil.
 • Kde se to stalo, v jakém městě a v jaké ulici.
 • Řekněte své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.
 • Nezavěšujte, odpovězte operátorovi na jeho otázky.
 • Udělejte, co operátor říká.

Nikdy nezavěšujte jako první. Buďte připraveni odpovědět operátorovi tísňové linky na jeho případné doplňující dotazy. Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy a sníží riziko, že se jedná o „planý poplach“.

Telefonování na tísňová čísla je bezplatné. V případě nouze se nebojte volat na tísňovou linku, ale nezneužívejte ji. Můžete ztížit pomoc lidem kteří ji skutečně potřebují!

Hasičský záchranný sbor České republiky vydal publikaci, kde je názorně zobrazeno čeho si všímat při hlášení událostí na tísňové linky pro přesné určení místa. Tuto publikaci je možné stáhnout v elektronické podobě na stránkách www.hzscr.cz.


Prevence

Co dělat v rámci prevence požárů…

 • Vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno.prevence
 • Fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru.
 • Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – včetně přijatých protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.
 • Pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí)- zejména pálení většího množství materiálu -je vhodné předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje.
 • Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru.
 • Pamatujte, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.
 • Hlášení pálení je možné provést on-line zde

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:

 • Při silném větru oheň venku vůbec nerozdělávejte.
 • Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky.
 • Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
 • Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se ne vymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
 • Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.
 • Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi, s výjimkou hospodářské správy a vyhrazených tábořišť míst se nesmí spalovat materiál v lese.
 • Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
 • Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.
 • Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150.

Varovné signály

Všeobecná výstraha

V České republice je jeden varovný signál. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná.

Požární poplach

Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Slouží jen ke svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo.

Zkušební tón

Používá pro zkoušku sirén. Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace: „Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén“.

 

Více na HZS ČR